Unten: Sonnenfleck AR 2546 vom 16.05.2016. DMK41 (+2,5x Barlow) am Lunt 60/500 B600.

Unten: Ausschnitt.

Aktueller Sonnenfleck AR 2546. ZWO ASI174MM (+2,5x Barlow) am Lunt 60/500 B600.

Unten: Sonne vom 23.06.2016 gegen 12.30 Uhr.